11 trường tại Hồng Kông có khóa học ngành Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Trong khu học xá

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Xem 65 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
2830
Lượt xem
23
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
110
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 20 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
76
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 46

Có khóa học tiếng Anh
Xem 30 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
3793
Lượt xem
32
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Xem 20 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
2384
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 55

Xem 49 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
1649
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Có khóa học tiếng Anh
Xem 22 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
886
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 37 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
848
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 13 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
349
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
250
Lượt xem
3
Yêu thích
Xem 28 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
54
Lượt xem
courses

Các khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản khác tại Châu Á

Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm