12 khóa học tại Le Cordon Bleu New Zealand

null

260

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Culinary Arts and Business (NZQF Level 7)

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020

NZ$25,900.00 (387,621,146 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Basic Cuisine Certificate (NZQF Level 2)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tuần

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Basic Patisserie Certificate (NZQF Level 2)

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tuần

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diplome Avance Culinaire in Cuisine (NZQF Level 5)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$25,500.00 (381,634,719 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diplome Avance Culinaire in Patisserie (NZQF Level 5)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

NZ$25,500.00 (381,634,719 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diplome de Cuisine (NZQF Level 4)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$36,200.00 (541,771,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diplome De Patisserie (NZQF Level 4)

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$36,200.00 (541,771,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Intermediate Cuisine Certificate (NZQF Level 3)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tuần

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Intermediate Patisserie Certificate (NZQF Level 3)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tuần

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Le Grand Diplome (NZQF Level 4)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$36,200.00 (541,771,640 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Superior Cuisine Certificate (NZQF Level 4)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tuần

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Superior Patisserie Certificate (NZQF Level 4)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tuần

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH