297 khóa học tại Southern Illinois University Carbondale

usa

1006

19

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Accelerated B.A./M.A. in Linguistics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 19 Tháng Mười Hai 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

25 July 2022

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated B.A./M.S. in Psychology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor of Science in Nursing (B.S.N.)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 19 Tháng Mười Hai 2022, 17 Tháng Một 2023

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated M.A. in Criminology and Criminal Justice

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 19 Tháng Mười Hai 2022, 17 Tháng Một 2023

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated M.A. in History

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022, 15 January 2023

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated M.A. in Languages, Literatures, and Cultures

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 April 2022, 1 October 2022

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Master Program in Economics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 19 Tháng Mười Hai 2022, 17 Tháng Một 2023

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Master's Degree in Agribusiness Economics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 19 Tháng Mười Hai 2022, 17 Tháng Một 2023

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Masters in Quality Engineering and Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 February 2022, 1 April 2022, 1 October 2022

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Masters of Science (M.S.) degree in Mechanical Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Minimum of thirty-six semester hours

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 October 2022

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Master’s Program in Electrical and Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 19 Tháng Mười Hai 2022, 17 Tháng Một 2023

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Science (AAS) Aviation Flight

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 19 Tháng Mười Hai 2022, 17 Tháng Một 2023

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học