89 khóa học tại Manukau Institute of Technology

newzealand

601

4

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (CAANZ/CPA pathway)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$21,700.00 (310,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (non CAANZ/CPA pathway)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$21,700.00 (310,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Human Resource (HR) Management (Level 7)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$21,700.00 (310,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Operations and Production Management (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$21,700.00 (310,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Project Management (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$21,700.00 (310,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Sales and Marketing (Level 7)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$21,700.00 (310,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Social Work (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$20,900.00 (298,571,429 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Sport and Exercise Science (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$20,300.00 (290,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Digital Technologies (Level 7) - Majors in Networking, Software and Web Development a ...

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$23,000.00 (328,571,429 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Education (Early Childhood Teaching) (Level 7)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$21,700.00 (310,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Education (Primary, Pasifika) (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$21,700.00 (310,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering Technology (Civil) (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

NZ$23,700.00 (338,571,429 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học