American University - Shorelight

Mỹ Mỹ

17 LƯỢT XEM

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại American University - Shorelight

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$14,500

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$11,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$54,350

BẬC CAO HỌC

US$22,900

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học