Tổng quan

Tổng quan

The Universita Cattolica del Sacro Cuorea (UCSC), often known as Cattolica, is home to a community of over 40,000 students studying across its 4 campuses in Italy. Every discipline in UCSC is ranked in top 200 in the world, according to QS World University Rankings by Subject 2016. At Cattolica, students can choose from a range of undergraduate and graduate programs offered in its 12 schools across subjects including economics, agriculture, psychology and linguistics. With an international community of over 3,000 students from over 100 countries, UCSC provides scholarships for international students covering about 30-37% of the total cost. The alumni range from former Prime Minister of Italy Romano Prodi to gymnast Olympics gold medal winner Igor Cassina, journalists and entrepreneurs, among others.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Universita Cattolica del Sacro Cuore

Xếp hạng

Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

551

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€9,930

BẬC CAO HỌC

€9,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!