Crandall University

Canada Canada

43 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Founded in 1949 by the Canadian Baptists of Atlantic Canada (CBAC), Crandall University is the leading not-for-profit, liberal arts university in Eastern Canada, and is grounded in the Christian faith. The university welcomes students from all backgrounds from around the world. Crandall’s staff and faculty are invested in students from arrival until convocation day. The university understands that studying abroad is a major transition in a student’s life and therefore, strives to make students’ time at the university as comfortable as possible. Courses at Crandall University are taught in small classes by reputed professors with strong academic credentials. Apart from academics, there is a focus at Crandall University on giving students practical experience and the chance to explore life outside the classroom, whether it’s playing a sport or getting involved with the community.

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Crandall University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$18,190

BẬC CAO HỌC

CAD$25,650

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học