Alpha College

Canada Canada

14 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Alpha College is a partner of St. Lawrence College since 2008 and is committed to providing international students a metropolitan study and living experience in the highly multicultural city of Toronto. The curriculum followed at the college is that of St Lawrence College’s programs which offer high-quality education for international students who seek exposure and overall development. Each semester at Alpha College is carefully structured to address the challenges faced by international students and train them in a combination of theory and hands-on experience. Students of Alpha College will receive a diploma from a recognized institution in the province of Ontario and be eligible for a work permit up to three-year post-graduation. They also get to experience Toronto’s multicultural environment and have easy access to public transportation, banking, restaurants and many more amenities.

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Alpha College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$15,810

BẬC CAO HỌC

CAD$15,940

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học