Eastern Washington University - Master of Business Administration

Mỹ

406 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The MBA program at Eastern Washington University is designed around a core of specific skills needed by managers in the present rapidly evolving world economy. The program addresses specific needs in the areas of decision making, research experience necessary to provide information, managerial communication skills, managing human resources and providing leadership, creative and critical analysis of business issues and business vision, strategy, and policy administration. The emphasis is on development of skills and processes and the integration of the functional areas of business. This approach prepares students for the open business firm of today, which operates across functional lines stressing cooperative problem solving.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Eastern Washington University - Master of Business Administration

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$14,122

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$10,942

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

$25,970

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!