COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

33 trường có khóa học ngành Kỹ thuật Queensland (có Brisbane)

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
542
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
2890
Lượt xem
41
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 14 khóa học Kỹ thuật
2487
Lượt xem
29
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Có khóa học tiếng Anh
Xem 165 khóa học Kỹ thuật
12722
Lượt xem
181
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
3000
Lượt xem
54
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
4
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Kỹ thuật
3217
Lượt xem
48
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
196
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 2 khóa học Kỹ thuật
1708
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 47 khóa học Kỹ thuật
7493
Lượt xem
153
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 11 khóa học Kỹ thuật
2849
Lượt xem
57
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 186

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 25 khóa học Kỹ thuật
5213
Lượt xem
80
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close