Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Graduate Institute of International and Development Studies

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

Fr18,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

Fr8,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

Fr8,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!