81 khóa học Y tế và sức khỏe tại The University of British Columbia

canada

8370

23

XẾP HẠNG THE TIMES 34

Khóa học tiếng Anh

Master of Physical Therapy and Doctor of Philosophy in Rehabilitation Sciences (MPTPHD)

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - APPROXIMATELY 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$22,334.31 (382,534,723 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Craniofacial Science and Diploma in Endodontics (MSc/Dip. Endodontics)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - The normal course of study is three full academic years

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts - Psychology

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Gender, Race, Sexuality and Social Justice

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Speech Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Science - Dental Hygiene

225 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Human Kinetics - Clinical Exercise Physiology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Human Kinetics - Health Promotion

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Kinesiology - Neuromechanical and Physiological Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Kinesiology - Social and Behavioural Sciences

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Laboratory Science

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Midwifery

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH