6 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại ETH Zurich

switzerland

2097

11

XẾP HẠNG THE TIMES 13

Khóa học tiếng Anh

Master of Science ETH in Computational Biology and Bioinformatics

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 22 Tháng Hai 2021

Fr1,320.00 (32,464,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science ETH in Computer Science

81 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 22 Tháng Hai 2021

Fr1,320.00 (32,464,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science ETH in Data Science

51 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 22 Tháng Hai 2021

Fr1,320.00 (32,464,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science ETH in Electrical Engineering and Information Technology

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 22 Tháng Hai 2021

Fr1,320.00 (32,464,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science ETH in Robotics, Systems and Control

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 22 Tháng Hai 2021

Fr1,320.00 (32,464,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Computer Science ETH Zurich - EPF Lausanne

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 22 Tháng Hai 2021

Fr1,320.00 (32,464,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH