16 khóa học Kỹ thuật tại Cambrian College

canada

674

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology - Lab and Process Control (CHLP)

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,276.31 (268,176,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (CVTY)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,276.31 (268,176,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology - Industrial (EETY)

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,426.31 (270,809,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Electromechanical Engineering Technology - Mechatronics

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,426.31 (270,809,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Mining Engineering Technology (MNTY)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,276.31 (268,176,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Carpentry Renovation Techniques (CRTQ)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$13,177.51 (231,331,872 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Pre-Trades / Technology

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,276.31 (268,176,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Civil Engineering Technician (CVTN)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,276.31 (268,176,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Electrical Engineering Technician - Industrial (EETN)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,766.31 (276,778,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Electromechanical Engineering Technician - Mechatronics

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,426.31 (270,809,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Heating, Ventilation and Air Conditioning Technician (HVTN)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,276.31 (268,176,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Heavy Equipment Technician (HDTN)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,389.31 (270,160,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH