21 khóa học Kỹ thuật tại Humber College

canada

19636

311

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology

44 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,412.00 (262,552,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Construction Engineering Technology

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (262,552,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology - Control Systems

46 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,532.00 (281,632,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Electromechanical Engineering Technology

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,532.00 (281,632,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology

35 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,532.00 (281,632,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technology

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,412.00 (262,552,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,412.00 (262,552,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Sustainable Energy and Building Technology

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,840.00 (303,914,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Achievement in Cabinet Making

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$22,908.00 (390,251,209 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Carpentry and Renovation Technician

51 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$22,908.00 (390,251,209 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Electrical Engineering Technician - Control Systems

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,532.00 (281,632,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Electromechanical Engineering Technician

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,532.00 (281,632,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH