10 khóa học Kế toán tại Singapore Institute of Management (SIM)

singapore

2654

7

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business (Accountancy)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (16 MODULES): 2 YEARS; ADVANCED 2 (12 MODULES): 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Economics and Finance)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (17 TO 20 MODULES): 2.5 YEARS; ADVANCED 2 (12 TO 16 MODULES): 1.5 – 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) Accounting and Finance (Top-up)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2021

SG$17,013.00 (294,556,483 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD BSC (HONS) (12 UNITS) 3 YEARS; GRADUATE BSC (HONS) (9 UNITS) 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, April 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) in Banking and Finance

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD BSC (HONS) (12 UNITS) 3 YEARS; GRADUATE BSC (HONS) (9 UNITS) 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, April 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) in Economics and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD BSC (HONS) (12 UNITS): 3 YEARS; GRADUATE BSC (HONS) (9 UNITS): 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, April 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Accounting

56 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Banking and Finance

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Finance

12 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

SG$11,150.00 (193,046,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Professional Accountancy

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM: 6 MONTHS / MAXIMUM: 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH