77 khóa học tại Tilburg University

netherlands

2921

10

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Accountancy

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€14,600.00 (401,766,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Social Psychology (Double degree)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€14,600.00 (401,766,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA Online Culture: Art, Media and Society

202 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA Theology

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€2,143.00 (58,971,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc Cognitive Science and Artificial Intelligence

203 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,800.00 (242,160,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc Econometrics and Operations Research

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,800.00 (242,160,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc Economics

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,800.00 (242,160,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc Entrepreneurship and Business Innovation

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,800.00 (242,160,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc Global Management of Social Issues

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,800.00 (242,160,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc Human Resource Studies: People Management

104 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,800.00 (242,160,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc in Psychology

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,800.00 (242,160,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc International Business Administration

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,800.00 (242,160,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH