126 khóa học tại TAFE SA

australia

630

3

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 104 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

A$14,400.00 (248,409,850 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising and Bachelor of Creative Arts (Costu ...

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising and Bachelor of Creative Arts (Fashi ...

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising and Bachelor of Innovation and Entre ...

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Graphic Design and Bachelor of Communication and Media (University of South A ...

17 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Graphic Design and Bachelor of Media (The University of Adelaide)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Hospitality Management

18 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 31 Tháng Một 2022

A$8,200.00 (141,455,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Hospitality Management and Bachelor of Innovation and Entrepreneurship (The U ...

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 31 Tháng Một 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Oral Health (Dental Hygiene)

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 104 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

A$30,950.00 (533,908,670 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Screen and Media

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

A$13,900.00 (239,784,508 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Screen and Media and Bachelor of Creative Arts (Screen) (Flinders University)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Screen and Media and Bachelor of Media (The University of Adelaide)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH