140 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại The University of Melbourne

null

11343

34

XẾP HẠNG THE TIMES 32

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Agriculture (Major in Agricultural Economics)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,808.00 (716,449,518 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Major in Anthropology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,194.00 (578,717,502 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Major in Creative Writing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,194.00 (578,717,502 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Major in Criminology)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,194.00 (578,717,502 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Major in Economics)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,194.00 (578,717,502 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Major in Linguistics and Applied Linguistics)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,194.00 (578,717,502 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Major in Media and Communications)

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,194.00 (578,717,502 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Major in Politics and International Studies)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,194.00 (578,717,502 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Major in Sociology)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,194.00 (578,717,502 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (Major in Economics)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,298.00 (692,305,642 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design (Major in Digital Technologies)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,372.00 (629,531,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (Film and Television)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$54,948.00 (878,581,238 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH