12 khóa học Y tại The Australian National University

22371

285

XẾP HẠNG THE TIMES 49

Bachelor of Health Science

29 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$45,600.00 (752,202,219 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$48,480.00 (799,709,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science (Honours)

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$48,480.00 (799,709,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) Specialisation in Medical Research Honours

45 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$43,680.00 (720,530,547 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Specialisation in Microbiology and Immunology

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$43,680.00 (720,530,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Medicine and Surgery

381 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$80,136.00 (1,321,896,426 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Phd) in John Curtin School of Medical Research

17 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$50,400.00 (831,381,400 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Culture Health and Medicine (Advanced)

47 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$48,480.00 (799,709,728 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Culture, Health and Medicine

33 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$48,480.00 (799,709,728 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Applied Epidemiology

11 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$50,400.00 (831,381,400 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy, ANU Medical School

20 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$50,400.00 (831,381,400 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy, John Curtin School of Medical Research

17 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$50,400.00 (831,381,400 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp