9 khóa học tại West Dean College of Arts and Conservation

uk

12

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Diploma Conservation Studies - Books and Library Materials

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£12,690.00 (423,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma Conservation Studies - Ceramics and Related Materials

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£12,690.00 (423,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma Conservation Studies - Furniture and Related Objects

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£12,690.00 (423,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma Conservation Studies - Horology, Clocks and Related Objects

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£12,690.00 (423,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma Conservation Studies - Metalwork

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£12,690.00 (423,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma Fine Art

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£10,800.00 (360,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MA Conservation Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£17,040.00 (568,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MFA (Master of Fine Art)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£10,800.00 (360,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Professional Development Diploma in Horology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£12,690.00 (423,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH