6 khóa học tại Nanyang Polytechnic

singapore

586

2

Diploma in Architecture

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Diploma in Chemical and Pharmaceutical Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

SG$11,150.20 (190,588,616 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Diploma in Food Science and Nutrition

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Diploma in Medicinal Chemistry

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

SG$11,150.20 (190,588,616 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Diploma in Nursing

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Diploma in Pharmaceutical Sciences

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

SG$11,150.20 (190,588,616 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH