24 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Minnesota, Twin Cities Campus

usa

744

5

XẾP HẠNG THE TIMES 79

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.A. in Computer Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$35,913.00 (833,486,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A.Sc. in Information Technology Infrastructure

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$35,913.00 (833,486,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.E.D. in Landscape Design and Planning

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$35,913.00 (833,486,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Sustainable Systems Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$35,913.00 (833,486,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S.B. in Management Information Systems

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$35,913.00 (833,486,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$35,913.00 (833,486,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Industrial and Systems Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$35,913.00 (833,486,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$35,913.00 (833,486,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing Practice in Nursing Informatics

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 February 2020

US$18,054.00 (419,006,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 55 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

US$28,452.00 (660,328,242 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Health Informatics

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 70 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$28,452.00 (660,328,242 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Industrial and Systems Engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 68 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

US$28,452.00 (660,328,242 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH