53 khóa học tại University of Hawaii At Hilo

1869

55

Khóa học tiếng Anh

B.A. in Administration of Justice

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Anthropology

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Art

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Chemistry

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Communication

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Economics

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in English

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Gender and womens studies

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Geography

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Hawaiian Studies

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in History

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Japanese Studies

Đại học

Toàn thời gian - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018

US$20,160.00 (457,813,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Hawaii tại Hilo có quy mô lớp nhỏ, tỉ lệ giảng viên/sinh viên thấp và nhiều cơ hội nghiên cứu và học tập trực tiếp.

  • Là trường xã hội nhân văn quốc gia duy nhất tại Hawaii
  • Học tập trực tiếp; kiểm định toàn bộ
  • Đứng thứ 6 nước Mỹ về sự đa dạng trong trường
  • Quy mô lớp nhỏ; tỉ lệ giảng viên/sinh viên thấp