12 khóa học bậc đại học tại Informatics Academy

null

1363

7

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Esports and Game Design

65 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$9,844.00 (161,097,004 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Information Technology

118 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$8,346.00 (136,582,242 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Network and Computer Technology

34 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Information Technology

61 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$7,704.00 (126,075,916 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Network and Computer Technology

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Advanced Diploma in Gaming and Animation Technology

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$8,346.00 (136,582,242 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Advanced Diploma in Network and Computer Security

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$8,346.00 (136,582,242 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Diploma in Gaming and Animation Technology

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$7,704.00 (126,075,916 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

NCC Education Level 4 Diploma in Business Information Technology (RQF)

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

SG$11,556.00 (189,113,874 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

NCC Education Level 4 Diploma in Computing (RQF)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

SG$11,556.00 (189,113,874 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

NCC Education Level 5 Diploma in Business Information Technology (RQF)

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

SG$12,626.00 (206,624,418 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

NCC Education Level 5 Diploma in Computing (RQF)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

SG$12,626.00 (206,624,418 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH