12 khóa học bậc đại học tại Informatics Academy

null

4626

34

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Esports and Game Design

55 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$9,844.00 (168,099,250 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Information Technology

127 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$8,346.00 (142,518,929 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Network and Computer Technology

35 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information Technology

56 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$7,704.00 (131,555,935 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Network and Computer Technology

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Gaming and Animation Technology

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$8,346.00 (142,518,929 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Network and Computer Security

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$8,346.00 (142,518,929 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Diploma in Gaming and Animation Technology

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$7,704.00 (131,555,935 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Business Information Technology (RQF)

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$11,556.00 (197,333,902 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$11,556.00 (197,333,902 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Business Information Technology (RQF)

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$12,626.00 (215,605,560 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$12,626.00 (215,605,560 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH