12 khóa học bậc đại học tại Informatics Academy

null

4288

33

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Esports and Game Design

46 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$9,844.00 (167,428,859 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Information Technology

112 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$8,346.00 (141,950,554 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Network and Computer Technology

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information Technology

41 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$7,704.00 (131,031,281 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Network and Computer Technology

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Gaming and Animation Technology

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$8,346.00 (141,950,554 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Network and Computer Security

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$8,346.00 (141,950,554 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Diploma in Gaming and Animation Technology

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$7,704.00 (131,031,281 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Business Information Technology (RQF)

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

SG$11,556.00 (196,546,921 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

SG$11,556.00 (196,546,921 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Business Information Technology (RQF)

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

SG$12,626.00 (214,745,710 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

SG$12,626.00 (214,745,710 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

80% sinh viên Học viện Tin học có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp – theo Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016.

  • Viện giáo dục tư thục tin cậy thuộc EduTrust
  • Đào tạo chất lượng từ năm 1983 đến nay
  • Phòng học và phòng máy tính hiện đại
  • Mạng lưới trên 58.000 cựu sinh viên trên toàn cầu