9 khóa học Khoa học Máy tính tại Informatics Academy

singapore

4646

33

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Esports and Game Design

55 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$9,844.00 (168,099,250 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Network and Computer Technology

34 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Esports and Game Design

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$9,244.80 (157,867,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Network and Computer Technology

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Gaming and Animation Technology

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$8,346.00 (142,518,929 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Network and Computer Security

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$8,346.00 (142,518,929 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Diploma in Gaming and Animation Technology

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$7,704.00 (131,555,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$11,556.00 (197,333,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$12,626.00 (215,605,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH