13 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Informatics Academy

singapore

4046

26

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Esports and Game Design

56 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$9,844.00 (166,273,279 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Information Technology

127 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$8,346.00 (140,970,824 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Network and Computer Technology

35 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Esports and Game Design

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$9,244.80 (156,152,297 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information Technology

60 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$7,704.00 (130,126,914 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Network and Computer Technology

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Gaming and Animation Technology

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$8,346.00 (140,970,824 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Network and Computer Security

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$8,346.00 (140,970,824 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Diploma in Gaming and Animation Technology

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$7,704.00 (130,126,914 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Business Information Technology (RQF)

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$11,556.00 (195,190,371 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$11,556.00 (195,190,371 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Business Information Technology (RQF)

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$12,626.00 (213,263,554 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH