200 khóa học tại Royal Academy of Music, University of London

uk

25

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accordion - Master of Arts (Performance)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£28,750.00 (958,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accordion - Master of Arts (Performance: Intensive)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£25,250.00 (841,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accordion - Master of Music (Performance)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£28,750.00 (958,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accordion - Master of Music (Performance: Intensive)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£28,750.00 (958,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music (Honours) BMus (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music (Honours) Composition BMus (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music (Honours) Jazz BMus (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bassoon - Master of Arts (Performance)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£28,750.00 (958,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bassoon - Master of Arts (Performance: Intensive)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£25,250.00 (841,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bassoon - Master of Music (Performance)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£28,750.00 (958,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bassoon - Master of Music (Performance: Intensive)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£28,750.00 (958,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Cello (Historical Performance) - Master of Arts (Performance)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£25,250.00 (841,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH