38 khóa học tại Richmond, The American International University in London

uk

19

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting & Finance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Studies (with optional semester(s) in America) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Studies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History & Visual Culture BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History & Visual Culture BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management: Entrepreneurship BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management: International Business BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Communications: Advertising and Public Relations BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Communications: Advertising and Public Relations BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Communications: Media Studies BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Communications: Media Studies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Digital Communication and Social Media BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH