7 khóa học Y tế và sức khỏe tại National University of Singapore (NUS)

singapore

25843

75

XẾP HẠNG THE TIMES 25

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Medicine (MD) by Research

130 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$67,000.00 (1,096,454,618 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Pharmacy (PharmD)

222 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$90,000.00 (1,472,849,487 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Dentistry

67 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM: 2 YEARS; MAXIMUM: 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$63,250.00 (1,035,085,889 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine by Research

39 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmacy by Research

73 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$20,350.00 (333,027,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology by Research

96 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$20,350.00 (333,027,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health (by Research)

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH