17 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại National University of Singapore (NUS)

singapore

26121

76

XẾP HẠNG THE TIMES 25

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

242 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$20,350.00 (333,270,703 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Computing - Computer Science Specialisation

383 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$20,350.00 (333,270,703 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computing (Honours) in Computer Science

206 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$17,550.00 (287,415,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computing in Information Security

83 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$17,550.00 (287,415,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computing in Information Systems

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$17,550.00 (287,415,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering in Computer Engineering

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$17,550.00 (287,415,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Data Science and Analytics

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$17,550.00 (287,415,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Information Systems

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$20,350.00 (333,270,703 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Double degree in Bachelor of Computing (Computer Science) (Honours) and Bachelor of Science (Math ...

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$17,550.00 (287,415,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Double Degree in Computer Science/Information Systems and Business Administration/Business Admini ...

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$20,550.00 (336,546,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Systems Analysis

15 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Computing - Infocomm Security Specialisation

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$20,350.00 (333,270,703 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH