40 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Nanyang Technological University (NTU)

singapore

15686

37

XẾP HẠNG THE TIMES 48

B.Sc in Biological Sciences and Psychology (Double Major (Honours))

158 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Hons) in Biological Sciences

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Hons) in Mathematical Sciences and Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of BioEngineering

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering in Chemical and Biomolecular Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering in Environmental Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Earth Systems Science

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) in Applied Physics

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) in Physics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Sciences and Bachelor of Medicine (Chinese Medicine)

149 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hons) in Chemistry and Biological Chemistry

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hons) in Mathematical Sciences

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH