10 khóa học tại Management Development Institute of Singapore (MDIS)

null

1912

1

Khóa học tiếng Anh

Doctorate in Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Arts Education Studies

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Engineering (Hons) Electronic and Electrical

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Engineering (Hons) Mechanical

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science Tourism and Hospitality

63 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

SG$21,400.00 (369,491,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration

47 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

SG$26,215.00 (452,626,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration in Banking and Finance

58 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

SG$23,540.00 (406,440,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration in Human Resource Management

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$26,215.00 (452,626,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration in International Marketing

105 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

SG$23,540.00 (406,440,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration in Supply Chain Management

46 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$26,215.00 (452,626,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH