30 khóa học tại Management Development Institute of Singapore (MDIS)

singapore

922

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) Fashion and Textile Design

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$14,311.25 (248,938,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion Communication and Promotion

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion Product and Promotion

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Media, Culture and Communication

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Electronic and Electrical

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$13,107.50 (227,999,510 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

SG$13,107.50 (227,999,510 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Robotics Technology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$13,910.00 (241,958,663 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Biotechnology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Cybersecurity and Networks

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Safety, Health and Environmental Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

SG$12,126.67 (210,938,380 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Arts Education Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Ba 2022

SG$25,145.00 (437,386,815 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH