40 khóa học tại Management Development Institute of Singapore (MDIS)

null

3283

5

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) Media, Culture and Communication

110 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - YEAR 1 ENTRY : 27 MONTHS; YEAR 2 ENTRY : 18 MONTHS; YEAR 3 ENTRY : 9 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Financial Management (Top-up)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Mười 2020

SG$16,050.00 (274,734,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Broadcast Media Production (Top-up)

113 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - YEAR 2 ENTRY: 16 MONTHS; YEAR 3 ENTRY: 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Business and Human Resource Management (Top-Up)

115 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - YEAR 2 ENTRY: 16 MONTHS ; YEAR 3 ENTRY: 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Business and Management (Top-Up)

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing (Top-up)

109 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Mười 2020

SG$16,050.00 (274,734,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Business Information Systems (Top-up)

Bằng đại học

Toàn thời gian - YEAR 2 ENTRY: 16 MONTHS; YEAR 3 ENTRY: 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Business Management (Top-Up)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Mười 2020

SG$16,050.00 (274,734,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion and Textile Design

74 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 MONTHS (YEAR 1 ENTRY); 24 MONTHS (YEAR 2 ENTRY)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion Product and Promotion

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 MONTHS (YEAR 1 ENTRY); 18 MONTHS (YEAR 2 ENTRY); 9 MONTHS (YEAR 3 ENTRY)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Media and Digital Practice (Top-Up)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - YEAR 2 ENTRY : 16 MONTHS; YEAR 3 ENTRY : 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (in Liberal Studies with concentration in Mass Communications) (Top-Up)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH