30 khóa học tại Management Development Institute of Singapore (MDIS)

singapore

1042

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) Fashion and Textile Design

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$14,311.25 (238,520,833 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion Communication and Promotion

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion Product and Promotion

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Media, Culture and Communication

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Electronic and Electrical

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$13,107.50 (218,458,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2022

SG$13,107.50 (218,458,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Robotics Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$13,910.00 (231,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Biotechnology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Cybersecurity and Networks

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Safety, Health and Environmental Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$12,126.67 (202,111,167 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Arts Education Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

SG$25,145.00 (419,083,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH