5 khóa học tại TUM Asia

singapore

86

Master of Science in Aerospace Engineering (TUM)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$19,260.00 (335,019,688 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Green Electronics (Jointly delivered by NTU-TUM)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$19,260.00 (335,019,688 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Industrial Chemistry (Jointly delivered by NUS-TUM)

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$24,075.00 (418,774,610 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Integrated Circuit Design (Jointly delivered by NTU-TUM)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$17,120.00 (297,795,278 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Rail, Transport and Logistics (TUM)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$15,675.00 (272,660,104 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH