145 khóa học tại University of the Sunshine Coast

australia

737

3

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Master of Nursing (Clinical Leadership)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,400.00 (452,964,820 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate Degree in Business

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$24,000.00 (382,787,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate Degree in Science

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,000.00 (446,585,034 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Ecology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,000.00 (446,585,034 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Ecology/Bachelor of Business (Tourism, Leisure and Event Management)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$26,000.00 (414,686,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts / Bachelor of Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$24,000.00 (382,787,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts / Bachelor of Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$26,000.00 (414,686,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Creative Writing and Publishing

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$24,000.00 (382,787,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in English

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$24,000.00 (382,787,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$24,000.00 (382,787,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$24,000.00 (382,787,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in International Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$24,000.00 (382,787,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH