118 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại La Trobe University

australia

18917

227

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Arts in Environmental Humanities

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (476,965,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Health Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (576,199,616 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Health Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (576,199,616 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Health Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (576,199,616 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$36,800.00 (589,004,052 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$36,800.00 (589,004,052 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biological Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$37,400.00 (598,607,379 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biological Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$37,400.00 (598,607,379 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$38,600.00 (617,814,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$38,600.00 (617,814,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedicine

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$38,600.00 (617,814,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedicine

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$38,600.00 (617,814,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các chương trình cấp bằng gắn liền với những xu hướng mới nhất và giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường biến đổi không ngừng.

  • Tiếp cận những tiện ích nghiên cứu được thế giới công nhận
  • Các nhà nghiên cứu hợp tác với nhiều đối tác trong nghề
  • Nhiều chương trình thực tập trong môi trường thực tế
  • Đào tạo đại cương và chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực