29 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Edith Cowan University (ECU)

null

12903

30

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Aviation - Computer Science Major

222 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,900.00 (487,330,785 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Computer Science - Cyber Security Major

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,650.00 (514,930,424 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Computer Science - Software Engineering Major

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,650.00 (514,930,424 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Cyber Security Major)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,900.00 (550,415,676 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,200.00 (476,290,929 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours/Bachelor of Computer Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,950.00 (488,119,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,650.00 (514,930,424 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (Biomedical Science) - Data Science Major

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,200.00 (523,604,597 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Cyber Security)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,650.00 (514,930,424 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science Major in Data Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,650.00 (530,701,647 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Technology (Electronic and Computer Systems)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,250.00 (477,079,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate of Cyber Security

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$17,050.00 (268,899,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế