114 khóa học tại Widener University

3794

112

Associate in Applied Science - Professional and Applied Studies

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 60 - 69 credit hours

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

US$43,296.00 (983,468,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Science in General Studies

39 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 60 credit hours

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Science in Legal Studies

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 60 credit hours

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associates Degree in Allied Health

14 LƯỢT XEM

Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 - 63 credit hours

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associates Degree in Liberal Studies

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 60 credit hours

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associates Degree in Radiologic Technology

4 LƯỢT XEM

Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 66 credit hours

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor in Science in Physics and Astronomy

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

US$43,296.00 (983,468,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Biology

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

US$43,296.00 (983,468,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Organizational Development and Leadership

6 LƯỢT XEM

Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Allied Health

1 LƯỢT XEM

Đại học

Trực tuyến/Từ xa - For Entry Program: 120 credits hours, for Degree Completion: 121-123 credits hours

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

US$43,296.00 (983,468,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Biochemistry

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

US$43,296.00 (983,468,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Biology

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2018, 27 Tháng Tám 2018, 14 Tháng Một 2019

US$43,296.00 (983,468,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH