COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

501 khóa học tại University At Buffalo, The State University of New York

usa

1294

15

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Advanced Certificate in Advanced Education in General Dentistry

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Applied Biostatistics

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Applied Statistical Analysis

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Assistive and Rehabilitative Technology

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Biostatistical Informatics

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Bridge Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in College Teaching

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$13,570.00 (312,381,400 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Certificate in Contemporary Music Performance

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Data Analysis for the Social Sciences

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Endodontics

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Family Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Sáu 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Certificate in Innovative Writing

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$23,100.00 (531,762,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH