357 khóa học tại North Carolina State University

usa

150

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

BA or BS in Interdisciplinary Studies: Self Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Art and Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology: General Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Arabic Language and Culture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Arts Studies: Film Studies, Music, Theatre, Visual Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Asian Languages

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Criminology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Design Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

US$30,045.00 (692,837,700 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH