371 khóa học tại Central Michigan University

usa

137

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.S. in Education: Early Childhood Development and Learning Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor in Social Work (BSW) Degree

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) - Therapeutic Recreation Major

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) in Arts: Studio

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) in Child Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) in Communication

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) in Dance Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) in Early Childhood Development and Learning

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) in Entrepreneurship

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) in Exercise Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) in Family Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) in Fashion Merchandising and Design Major: Fashion Design and F ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$18,936.00 (473,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học