247 khóa học tại Bowling Green State University

null

343

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate of Applied Business in Business Management Technology - Accounting

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Business in Business Management Technology - General Business Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Business in Business Management Technology - Lean Systems Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Business in Computer Science Technology - Computer Networking Specialist

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Business in Computer Science Technology - Computer Support Specialist

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Business in Visual Media Technology - Interactive Media

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Business in Visual Media Technology - Print Media

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science in Criminal Justice

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science in Diagnostic Medical Sonography

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science in Electromechanical Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science in Electronics and Computer Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 62 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science in Human Services

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$12,694.80 (294,201,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH