COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Glyndwr University, Wrexham

null

216

1

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Business Administration MBA

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,000.00 (393,867,292 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Masters of Business Administration - Online

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA Entrepreneurship - Online

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA Finance - Online

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA Healthcare Management - Online

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA Human Resource Management - Online

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA Marketing - Online

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA Project Management - Online

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH