201 khóa học tại University of the Highlands and Islands (UHI)

uk

51

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Finance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting HNC

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£7,230.00 (241,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£7,230.00 (241,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting and Performance HNC

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£7,230.00 (241,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Administration and Information Technology HNC

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£7,230.00 (241,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Administration and Information Technology HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£7,020.00 (234,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adventure Education BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,360.00 (412,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adventure Performance and Coaching BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£13,620.00 (454,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adventure Tourism Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,360.00 (412,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture HNC

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£7,230.00 (241,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aircraft Engineering BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£13,620.00 (454,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aircraft Engineering HNC

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£7,230.00 (241,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH