7 khóa học tại Berghs School of Communication

sweden

55

Bachelor of Branded Fashion Design

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Communication Design

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Digital Media Design (3D / Animation)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Digital Media Design (Interaction Design)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Digital Media Design (Motion Design)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Game Design and Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of UX and Web Design

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH