15 khóa học tại IULM - International University of Languages and Media

italy

490

2

Arts, Media and Cultural Events

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€8,400.00 (210,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Communication for International Relations (MICRI)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Communication, Media and Advertising

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€8,400.00 (210,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Corporate Communication and Public Relations

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€8,400.00 (210,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion and Creative Industries

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€8,400.00 (210,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Food Design and Innovation (with Polytechnic School of Design)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Hospitality and Tourism Management - Dual Degree

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

International Communication (MIC)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Marketing and Sales Communication

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Tourism and Hospitality (MITH)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Interpreting and Communication

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€8,400.00 (210,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Modern Languages for Digital Humanities

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€8,400.00 (210,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH