32 khóa học tại International Student Enquiries

uk

3

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Acting BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,000.00 (600,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actor and Performer Training MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Actor and Performer Training MFA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Actor Musicianship BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,000.00 (600,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actor Musicianship MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Actor Musicianship MFA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Devising Practice MFA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

American Theatre Arts BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,000.00 (600,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Audio Production (Technology/Music/Sound Design) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,000.00 (600,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Audio Production (Technology/Music/Sound Design) BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,000.00 (600,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Collaborative Theatre Making MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Collaborative Theatre Making MFA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH