17 khóa học tại Macromedia University of Applied Sciences

germany

1353

5

Bachelor's degree in Acting (B.A.)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's degree in Brand Management (B.A.)

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's degree in Fashion Design (B.A.)

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's degree in Fashion Management (B.A.)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's degree in Film Directing (B.A.)

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's degree in International Management (B.A.)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's degree in Media and Communication Design (B.A.)

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's degree in Media and Communication Management (B.A.)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's degree in Music Management (B.A.)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Master's degree in Brand Management (M.A.)

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 OR 4 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Master's degree in Business Management (M.A.)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 OR 4 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Master's degree in Design Management (M.A.)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 OR 4 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH