Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

104 khóa học tại University of Mississippi - Shorelight

usa

95

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.A. in African American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Arabic

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Art History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Biochemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Biological Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Chinese

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Classics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Computer Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Tám 2022, 15 Tháng Một 2023, 24 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 July 2022, 1 December 2022, 25 April 2023

US$27,306.00 (682,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học