COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

51 khóa học tại University of Brighton International College

uk

12

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Foundation Certificate for Art, Design and Media (2 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Art, Design and Media (2.5 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 7.5 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười Một 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Art, Design and Media (3 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Art, Design and Media (3.5 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 10.5 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Art, Design and Media (4 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Business, Tourism and Social Sciences (2 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Business, Tourism and Social Sciences (2.5 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 7.5 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2021, Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Business, Tourism and Social Sciences (3 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Business, Tourism and Social Sciences (3.5 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 10.5 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2022, Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Business, Tourism and Social Sciences (4 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022, Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Computing (2 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Certificate for Computing (2.5 Terms)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 7.5 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2021, Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH